JAHON ADABIYOTSHUNOSLIGIDA MАSАL TASNIFI VA UNING LIRO-EPIK BELGILARI

Authors

  • Nosirova Dilfuza Mustafoyevna
  • O‘ktamova M.A.

Abstract


Bugungi kunda butun dunyoda barcha sohalar kabi adabiyothunoslik ilmi ham
jadal sur’atlar bilan rivojlanmogda. Ayniqsa, og‘zaki nutqni rivojlantirishga hamda
ular bilan milliy tilimiz xususiyatlarini o‘rganishga bo‘lgan qiziqish kun sayin
ortmoqda.Tobora rivojlanayotgan O‘zbekistonning kelajakda yanada taraqqiy
etishi va yuksalishida, mustahkamlanib borishida o‘z ona tilimizni atroflicha
mukammal o‘rganishning ahamiyati beqiyosdir. Bu hozirgi kundagi ta'lim tarbiya
jarayonini yaxshilashga , keyingi yillarda o‘qitishdagi muhim ko‘zlangan narsa bu
o‘quvchilarni boshlang‘ich sinfdan boshlab og‘zaki nutqini o‘stirishdan iborat
bo‘ldi. Barchamizga ayon-ki, ertak, masal, topishmoqlar til o‘rgatish avval og‘zaki
nutqni rivojlantirishga xizmat qiladi.Buyuk xalq og‘zaki ijodlari ( ertak, masal,
topishmoq, maqollar) bir necha asrlardan buyon foydalanib, qo‘llanilib kelinmoqda.
Bugungi kunda ham o‘zligini yo‘qotmay rivojlanib borayotgan xalq og‘zaki
ijodlaridan masalchilik haqida fikr yuritmoqchimiz. Barchamizga ayon-ki, ertak,
masal, topishmoqlar til o‘rgatish avval og‘zaki nutqni rivojlantirishga xizmat qiladi.

References

Zunnun Sh.Tasavvuf, Durdonalar xazinasi. Hikoyatlar, masallar, rivoyatlar,

nasihatlar, hikmatlar, latifalar,-T; ‘Sharq”,1999.

Mahmudov R O‘rta Osiyo mutafakkiri axloq-odob haqida,-T”:’’Adabiyot va

san’at”,1999.

Gulxaniy. Zarbulmasal. Toshent. 1974.

Published

2023-11-26

How to Cite

Nosirova Dilfuza Mustafoyevna, & O‘ktamova M.A. (2023). JAHON ADABIYOTSHUNOSLIGIDA MАSАL TASNIFI VA UNING LIRO-EPIK BELGILARI . Лучшие интеллектуальные исследования, 9(3), 63–70. Retrieved from http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/1479