THE CONCEPT "ROAD" IN UZBEK, RUSSIAN AND ENGLISH LITERATURE

Authors

  • Rakhimov Muzaffar Muradivich

Keywords:

Kalit so'zlar: tilshunoslik, kognitiv tilshunoslik, kontsept,

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada "yo'l" so'zining kontseptual ma'nosi haqida
yozilgan. Ingliz,rus va o’zbek tillarida "yo'l" tushunchasini ifodalovchi til
vositalarini aniqlash, tahlil qilish va tizimlashtirishga urinish keltirilgan. Ushbu
kontseptini o'rganish zarurati "yo'l" tushunchasi turli etnik guruhlar madaniyatidagi
eng qadimiylardan biri ekanligi bilan belgilanadi, bundan tashqari, bu tushuncha
ingliz tilida etarlicha o'rganilmagan. Zamonaviy ingliz tilida o'rganilayotgan
kontseptsiyaning asosiy leksemasi road so'zidir, chunki u stilistik jihatdan neytral va
eng umumlashtirilgan ma'noga ega.

References

Емельянова Е.В. Концепт как базовая категория лингвокультурологии.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014. – С. 87-90.

Лихачев, Д.С. Концептосфера русского языка / Д.С.Лихачев // Русская словесность:

// Русская словесность: антология / Под ред. В.П.Нерознака. – М., 1997. – С. 28-

Лотман Ю.М. Культура и взрыв // Лотман Ю.М. Семиосфера. ‒ СПб.: Искусство‒

СПб, 2010. ‒ С. 227.

Raximov, M. (2023). СЕМАНТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТА «ДОРОГА». ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

(buxdu.Uz), 41(41). извлечено от

https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/10835

Raximov, M. (2023). THE SYSTEM OF BIOLOGICAL STATIVE VERBS

MEANINGS OF UZBEK LANGUAGE. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

(buxdu.Uz), 31(31). извлечено от

https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/9225

Saidova Mukhayyo Umedilloevna and Abdurakhmonova Makhfuza Olimovna 2023.

Effective strategies to teaching writing. Texas Journal of Philology, Culture and

History . 17, (Apr. 2023), 17–20.

Abdurakhmonova Makhfuza Olimovna 2023. The Importance of writing in English

Language Classes. Global Scientific Review. 11, (Jan. 2023), 20–23.

Umedlloevna, S.M. and Olimovna, A.M. 2023. DIFFICULTIES IN TEACHING

WRITING AND THEIR POSSIBLE SOLUTIONS. Integration Conference on

Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language

Teaching Processes. (May 2023), 321–324.

Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova 2023. ACTIVITY OF DEVELOPMENT

CENTERS IN THE EDUCATIONAL ACTIVITY OF PRESCHOOL

EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. Academia Science Repository. 4, 04 (Apr.

, 770–775.

Tolibovna, Saidova Zakira. "INGLIZ TILI DARSLARIDA INNOVATSION

JARAYONLARNI TASHKIL QILISH." PEDAGOGS jurnali 1.1 (2023): 736-736.

Tolibovna, Saidova Zakira. "Taxis Category and Sphere of Temporary

Influence." AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR

DEVELOPMENT 1.2 (2022): 137-138.

Published

2023-11-26

How to Cite

Rakhimov Muzaffar Muradivich. (2023). THE CONCEPT "ROAD" IN UZBEK, RUSSIAN AND ENGLISH LITERATURE . Лучшие интеллектуальные исследования, 9(3), 3–11. Retrieved from http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/1472